About
Playlists
Sign up
1

THESE LEGS WERE MADE FOR DANCING | Delavnica sodobnega plesa skozi axis syllabus* lupo

Saturday, January 29, 2022 10:00 - Jan 30, 17:00
Add to calendar
Kardeljeva ploščad 28a, 1000 Ljubljana, Slovenia
Join
OverviewBadges

THESE LEGS WERE MADE FOR DANCING | Delavnica sodobnega plesa skozi axis syllabus* lupo

Saturday, January 29, 2022 10:00 - Jan 30, 17:00
Kardeljeva ploščad 28a, 1000 Ljubljana, Slovenia
Join

Content

ENG below →

organizacija | Divje ptice, Umetniško-raziskovalni inštitut za ples in gib
vodiva | Tina Benko & Marianne Linder

URNIK
sobota in nedelja | 29. in 30. januar
klas 1 | 10.00 - 12.30
odmor za kosilo
klas 2 | 14.30 - 17.00

O DELAVNICI
Posvetili se bomo anatomiji stopal in nog v povezavi s preostalim telesom, da bi razumeli in bolje zaznavali njihovo vlogo in potencial za dinamično gibanje. Raziskovali bomo anatomijo skozi utelešeno izkušanje, kako oblike in zasnova naših struktur določajo funkcionalnost v gibanju.
Podrobneje bomo pogledali medsebojna razmerja sklepov v nogi. Skozi ples bomo trenirali dinamično stabilnost stopal in kolen, učinkovito rabo energije v gibanju, usvajali orodja za navigacijo lastne arhitekture v plesu, uporabljajoč stopala in noge kot poti, po katerih lahko usmerjamo silo gravitacije. Skozi fino koordinacijo bomo razširjali svojo sposobnost zaznavanja in nenazadnje razširili svoje gibanje v dinamičen ples.
Delavnica bo potekala v angleškem jeziku.

KAJ LAHKO PRIČAKUJEŠ?
Pod drobnogled bomo vzeli strukture telesa, poskušali razumeti njihovo zasnovo ter to, kako s spoštovanjem gibalnih principov, ki jih narekuje telesna zasnova, dosegamo večjo atletsko učinkovitost ter treniramo lastnemu sistemu prijazno virtuoznost.
Raziskovali bomo živo anatomijo človeškega telesa skozi gibanje, ko si bomo vzeli čas za fino zaznavanje, vodene gibalne improvizacije, vadenje določenih gibalnih vzorcev in sekvenc ter polno plesanje, tako na tleh kot v vertikali. Delali bomo tako s posvečeno pozornostjo kot tudi sproščeno, uživajoč v hitrosti, dinamiki in skupinski energiji plesa.

KOMU JE DELAVNICA NAMENJENA?
Delavnica je namenjena vsem, ki si želijo plesati, jih zanima poglobljeno raziskovanje gibanja, fizični pristop, stik s telesom in izboljšanje ravni zavedanja le tega, ter razširjanje in preoblikovanje lastne gibalne prakse. Prilagojena bo začetnemu nivoju, zato predznanje ni potrebno. Zaradi prefinjene narave in specifičnosti dela skozi axis syllabus* lupo je delavnica lahko plodna tako za začetnike kot tudi profesionalne plesalce in druge gibalce.

CENA
10-urna delavnica | 110 / 95* eur
*za študente
Za potrditev in rezervacijo mesta na delavnici prosimo za nakazilo 20 eur, ki po 19. januarju ni vračljivo. Podatke za nakazilo pošljemo ob prijavi.

INFO & PRIJAVE | institut.plesingib@gmail.com
V primeru, da ti finančno stanje ne dopušča udeležbe, pa si je vseeno želiš, nama napiši in bomo našli rešitev.

*KAJ JE AXIS SYLLABUS?
… orodje za razumevanje, zaznavanje in izvajanje gibanja
… ukvarja se z živim človeškim telesom v dinamičnem gibanju
… aplicira informacije znanstvenih področij kot so anatomija, fizika in biomehanika
… ponuja napredno in prefinjeno razumevanje form in struktur telesa, poudarja ključno vloge fascije in tensegritete za izurjeno gibanje
… ponuja sistem gibalnih predlogov, ki omogočajo koordinaciji, da postane specifična
… razširja ozaveščanje orientacije, razpona, teže in lastnosti telesnih struktur
… utrjuje samozaznavanje
… ustvarja izkušnje, ki jih lahko prenesemo na mnogotere gibalne situacije
… omogoča sprejemanje informiranih odločitev v različnih gibalnih situacijah
… njegovo vsebino redno posodablja in navzkrižno preverja mreža širokega spektra profesionalcev - uprizoritvenih umetnikov in plesnih učiteljev, fizioterapevtov, športnikov in akrobatov, Body Mind Centering učiteljev, Pilates, Gyrotonic in Feldenkrais učiteljev, osteopatov
www.axis-syllabus.com

O NAJU
Marianne Linder (NEM) in Tina Benko (SLO) sva svoje profesionalno sodelovanje začeli leta 2018 v Berlinu. Obe že zadnjih pet let intenzivno študirava in delujeva znotraj okvira Axis Syllabus, usmerjeni sva k razvijanju in poglabljanju tako skupne kot tudi osebnih praks sodobnega plesa in poučevanja giba. Velik navdih in močan vpliv za delo nama predstavljata pedagoški praksi Kire Kirsch in Antoinea Ragota. Kot študentki se udeležujeva njunega Berlin cycle programa od leta 2016, v sklopu katerega od leta 2020 kot kandidatki za Axis Syllabus učitelja tudi že občasno poučujeva. Pod okriljem najine prve JSKD rezidence sva skupaj vodili januarski sklop klasov Plesne izmenjevalnice v Ljubljani leta 2020.

Tina Benko je plesalka, plesna pedagoginja in ustvarjalka, občasno piše za Radio Študent in Neodvisne. BA iz Plesa in koreografije na Akademiji za ples Ljubljana (2014), MA iz kulturologije, Univerza v Ljubljani (2018).
Marianne Linder je plesalka, plesna pedagoginja in vzgojiteljica. BA iz socialnega dela, Univerza v Münchnu (2010), diploma iz Plesa, SOZO visions in motion Kassel (2014).

---
These Legs Were Made For Dancing | axis syllabus*-informed contemporary dance workshop

organised by | Divje ptice, Umetniško-raziskovalni inštitut za ples in gib
teaching team | Tina Benko & Marianne Linder

SCHEDULE
Saturday & Sunday | Jan 29th & 30th
session 1 | 10.00 - 12.30
lunch break
session 2 | 14.30 - 17.00

ABOUT THE WORKSHOP
In this workshop we will focus specifically on the anatomy of our feet and legs in connection with the rest of our body to understand and sense better their role and potential in moving dynamically. We will be exploring anatomy through embodied experience to understand how the forms and shapes of our structures translate functionally in movement.
We will take a closer look at the feet and knees to understand alignment of the joints of the leg. We will be training through dancing towards dynamic stability of the legs and energy efficient way of moving, learning tools to navigate our architecture in movement, utilising the feet and legs as a pathway to channel the force of gravity. Through fine coordination we will be expanding our ability to sense more finely and last but not least expand our movements into joyful dynamic dancing.
Working language will be English.

WHAT CAN YOU EXPECT?
We will take a look at the structures of the body, trying to understand their design and how we can by respecting movement principles that follow that design, achieve greater efficiency in movement and train virtuosity that is kind to our system.
We will be discovering the lived anatomy of the human body through movement as we take time to sense finely, engage in guided movement explorations, practice specific movement patterns and sequences and dance fully, both on the floor and in verticality. We will work with focused attention as well as letting go, enjoying the speed, dynamism and group energy in dancing.

WHO IS THIS WORKSHOP FOR?
The workshop is aimed at everybody who wants to dance, is interested in focused movement explorations, in anatomy approach to movement, in deepening the awareness of one’s body and connection with it, in expanding and reconfiguring one’s own movement practice. Open level, no previous experience required. Due to refined nature and specificity of the axis syllabus*-inspired work the workshop could be beneficial to beginners as well as dance and movement professionals alike.

PRICE
10-hrs workshop | 110 / 95* eur
*student price
To confirm and secure your spot, we ask for a 20 eur deposit that is non-refundable after Jan 19th. We will send you bank account details upon receiving your registration.
INFO & REGISTRATION | institut.plesingib@gmail.com
In case you would like to attend, but your financial situation does not allow it, please talk to us and we will find a solution.

*WHAT IS AXIS SYLLABUS?
… a tool to understand, perceive and perform movement
… studies alive human body in dynamic motion
… applies information of scientific fields such as Anatomy, Physics and Biomechanics
… offers a sophisticated understanding of the form and structure of the body, emphasising the roles of fascia and tensegrity as facilitators of skillful movement
… offers a system of movement propositions that allows coordination to get specific
… expands awareness of orientation, range, weight and quality of body structures
… reassures self-perception
… creates experiences transferable to multiple movement-situations
… enables to make informed choices in various moving situations
… its content is being regularly updated and cross-checked by a network of a wide spectrum of professionals - performing artists and dance teachers, physiotherapists, athletes and acrobats, Body Mind Centering practitioners, Pilates, Gyro-tonics and Feldenkrais teachers, osteopaths and others
www.axis-syllabus.com

ABOUT US
Marianne Linder (GER) and Tina Benko (SLO) started their professional collaboration in 2018 in Berlin. We have both been intensively studying the Axis Syllabus* for the last five years and are now working within its frame with the main focus of developing and deepening our mutual as well as individual contemporary dance and movement teaching practice. We have been strongly inspired and influenced by the teaching practice of Kira Kirsch and Antoine Ragot. As students we have been attending their Berlin cycle program since 2016, in which we also have facilitated some lab classes since 2020 as Axis Syllabus teacher candidates. Together we have taught a series of professional morning training Plesna izmenjevalnica in January 2020 as part of our first JSKD residency here in Ljubljana.

Tina Benko is a dancer, dance teacher and maker, occasionally writes for Radio Študent and Neodvisni. BA in Dance, Choreography from Academy of Dance Ljubljana (2014), MA in Cultural Studies, University of Ljubljana (2018).
Marianne Linder is a dancer, dance teacher and educator. BA in social work, University of Munich (2010), Diploma in Dance, SOZO visions in motion Kassel (2014).

Get activity badge

THESE LEGS WERE MADE FOR DANCING | Delavnica sodobnega plesa skozi axis syllabus* lupo Get this badge

Prejemnik te značke se je udeležil delavnice sodobnega plesa These Legs Were Made for Dancing. Posvetili smo se anatomiji stopal in nog v povezavi s preostalim telesom, da bi razumeli in bolje zaznavali njihovo vlogo in potencial za dinamično gibanje. Raziskovali smo anatomijo skozi utelešeno izkušanje, kako oblike in zasnova naših struktur določajo funkcionalnost v gibanju.
Podrobneje smo pogledali medsebojna razmerja sklepov v nogi. Skozi ples smo trenirali dinamično stabilnost stopal in kolen, učinkovito rabo energije v gibanju, usvajali orodja za navigacijo lastne arhitekture v plesu, uporabljajoč stopala in noge kot poti, po katerih lahko usmerjamo silo gravitacije. Skozi fino koordinacijo smo razširjali svojo sposobnost zaznavanja in nenazadnje razširili svoje gibanje v dinamičen ples.

The earner of this badge has participated in the contemporary dance workshop titled These Legs Were Made for Dancing. In the workshop we focused specifically on the anatomy of our feet and legs in connection with the rest of our body to understand and sense better their role and potential in moving dynamically. We have been exploring anatomy through embodied experience to understand how the forms and shapes of our structures translate functionally in movement.
We took a closer look at the feet and knees to understand alignment of the joints of the leg. We were training through dancing towards dynamic stability of the legs and energy efficient way of moving, learning tools to navigate our architecture in movement, utilising the feet and legs as a pathway to channel the force of gravity. Through fine coordination we were expanding our ability to sense more finely and last but not least expanded our movements into joyful dynamic dancing.
You have to finish all tasks to get the badge
Tasks
Task no.1
Evidence verified by: one activity organiser
Sodeluj v aktivnosti - javi, da si se delavnice udeležil/a.
Participate in activity - let us verify you were here.
Task no.2
Evidence verified by: one activity organiser
Prosimo pošlji kratek feedback o delavnici - svojo izkušnjo, misli, vtise, morebitne uvide in/ali težave, predloge/želje za prihodnje delavnice. Veseli bova tvojih povratnih informacij!
Please send a short feedback about the workshop - your overall experience, thoughts, impressions, potential insights and/or difficulties, propositions/wishes for the future. We're glad to hear from you!

Location

Kardeljeva ploščad 28a, 1000 Ljubljana, Slovenia

Skills

ESCO
#dance
ESCO
#teach dance
ESCO
#maintain dance training
ESCO
#inspire enthusiasm for dance
ESCO
#practice dance moves
ESCO
#inspire dance participants to improve
ESCO
#movement techniques
ESCO
#harmonise body movements
ESCO
#human anatomy
ESCO
#direct movement experiences
ESCO
#move bodies
ESCO
#have spatial awareness
ESCO
#movement methods
Arts and culture
Added to playlist (0)
Time to complete: 10 hours
Share:

Organisers

Divje ptice | Wild Birds
Badgecraft hosts this platform and develops it together with leading educational organisations. The European Union's programme Erasmus+ granted co-funding for building the first version of this platform. Contact support@badgecraft.eu.
Platform
Change to another language:
Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union
HomeMapActivitiesPlaylists