Ljubljana City of Learning
AboutPlaylists All activities Login Sign up
1

Uvod v mladinsko informiranje

Join
OverviewBadges

Uvod v mladinsko informiranje

Join

Content

Spoznajte se z osnovami mladinskega informiranja in si prislužite značko! Ljubljanska mreža info točk- L’MIT vas vabi, da si preberete priloženo besedilo in priloge ter nato novo pridobljeno ali osveženo znanje preverite z odgovarjanjem na spodnja vprašanja. Osvojena značka je lahko vaš prvi korak na poti do kariere mladinskega informatorja ali mladinskega delavca ali pa dokaz o vašem dodatnem izobraževanju s tega področja. Značka potrjuje vaše novo pridobljeno znanje in kompetence in jo lahko navedete tudi ob prijavi na delovna mesta s področja mladinskega informiranja ali mladinskega dela in je še posebej zaželena pri prijavi na delovna mesta v organizacijah članicah mreže L’MIT.

Na kratko o nas:

Ljubljanska mreža info točk – L’MIT je bila ustanovljena leta 1998 s strani Urada za mladino Mestne občine Ljubljana in združuje neprofitne organizacije, ki delujejo na področju informiranja za mlade. Osnovno področje delovanja mreže je informiranje mladih med 15. in 29. letom, ki bivajo, se izobražujejo, delajo ali se zadržujejo na območju Mestne občine Ljubljana ter mladinskih organizacij in organizacije za mlade, ki prav tako delujejo na omenjenem področju. 

Članice mreže smo: Društvo ŠKUC - Info ŠKUC (koordinator mreže), Mestna knjižnica Ljubljana, DIC Legebitra, Združenje DrogArt, Zavod MISSS, KUD Anarhiv, CSD Ljubljana, Enota Lj. Moste Polje, CONA - Skupnostni programi za mlade in SLOAM, Agencija za mlade. Informacije, ki jih zbiramo in delimo pokrivajo vsa interesna področja ter področja delovanja vseh mladih in mladinskih organizacij v Ljubljani in tudi širše v Sloveniji.

L’ MIT si kot ključni akter na področju informiranja mladih v Ljubljani in Sloveniji prizadeva za enakopraven dostop do informacij za vse mlade ter za vse, ki delajo z mladimi. Naš cilj je pa je tudi prispevati k splošnemu dvigu kakovosti mladinskega informiranja. S tem namenom smo pripravili kratek uvod v mladinsko informiranje, v katerem se lahko spoznate z osnovnimi pojmi, vodili in načeli mladinskega informiranja. S tem bi radi podprli (bodoče in sedanje) mladinske informatorje, prostovoljce v organizacijah, mladinske delavce in vse ostale, ki delate z mladimi, da boste pri svojem delu kar najbolj učinkoviti. V prihodnosti pa vas vabimo tudi na katero od naših izobraževanj s področja mladinskega informiranja.

INFORMIRANJE MLADIH

Mladi so tekom odraščanja soočeni s številnimi odločitvami, ki pomembno vplivajo na njihova življenja, zato je ključno, da jim omogočimo enakopraven dostop do kakovostnih in brezplačnih informacij. Te namreč mladim omogočajo, da prepoznajo svoje pravice in na podlagi le teh sprejemajo odgovorne odločitve ter aktivno participirajo v družbenih, ekonomskih in političnih dimenzijah družbe. Zaradi ključne vloge informiranja pri opolnomočenju mladih, je pravica do informiranja splošno prepoznana v političnih dokumentih, tako na nacionalnem kot tudi na evropskem in mednarodnem nivoju.

Mladinsko informiranje je pravica do pridobivanja informacij. Ne gre samo za dajanje nasvetov, ampak za pravico biti informiran. Mladinski informatorji imamo poglavitno vlogo pri predajanju in tolmačenju informacij mladim, pri čemer je izjemno pomembno, da svoje storitve prilagodimo posamezniku in njegovim potrebam. Mladi namreč zaradi prenasičenosti z informacijami pogosto  težko prepoznajo zanesljive, točne ter njihovim potrebam in željam prilagojene informacije. To se kaže še posebej v današnji digitalni dobi, kjer je kritičen pristop do informacij nujen.
Mladinsko informiranje je osrednja naloga mladinskega dela, ki vključuje mnoge aktivnosti kot so informiranje, svetovanje, vodenje in usposabljanje, mreženje in povezovanje s specializiranimi ponudniki storitev.

Vse to z namenom:

-zagotoviti zanesljive, pravilne in razumljive informacije;
-zagotoviti dostop do različnih virov informacij;
-omogočiti pregled nad različnimi možnostmi znotraj vseh relevantnih tem;
-pomagati mladim, da med množico informacij prepoznajo prave zase;
-zagotoviti, da se mladi zavejo vseh pravic in storitev, ki so jim dostopne in namenjene v uporabo ter tudi, da spoznajo, na kakšen način lahko do njih dostopajo;
-nuditi podporo pri ocenjevanju pridobljenih informacij in pri prepoznavanju kakovostnih informacij;
-nuditi različne kanale za komunikacijo in dialog z namenom direktne podpore mladim pri njihovem iskanju informacij in novega znanja;
-prispevati k medijski in informacijski pismenosti mladih ter pri njih spodbujati kritično mišljenje.

Razvoj informiranja mladih v Evropi

Specializirano informiranje mladih se je pojavilo že proti koncu 50. let 20. stoletja, ko so se na Finskem odprle informacijske pisarne za podporo pri internih migracijah mladih iz podeželja v večja mesta.
Leta 1961 je bil v Londonu odprt prvi “walk-in” informacijski center v Evropi, kjer so mladi lahko svoja vprašanja direktno naslavljali na strokovnjake. Koncept odprtih vrat se je razširil v 2. polovici 60. let, ko sta 2 mladinska svetovalna centra na Nizozemskem želela prekiniti z zelo formalnim, tradicionalnim načinom mladinskega informiranja v obliki vnaprej dogovorjenih sestankov, čakalnih list in psihiatrično medicinskim pristopom obravnavanja mladih.

V letih 1970–75 so se iniciative informativnih mladinskih središč širile po skoraj vseh večjih krajih v Belgiji, Veliki Britaniji, Nemčiji in na Nizozemskem. Germanske in anglosaške dežele so spodbujale model svetovanja, hkrati se je ob podpori lokalnih, regionalnih in državnih oblasti razvil vpliven model informiranja v Franciji in prerasel v široko razvito mrežo informativnih središč (centri CIDJ). Med letoma 1975 in 1985 so se pojavile različne iniciative še v Južni Evropi (romanske dežele), kjer pa so večinoma spodbujali zgolj informiranje. 
Leta 1985 sta bila na prvi evropski konferenci ministrstev, odgovornih za mladino, informiranje in svetovanje prioritizirana kot pomemben povezovalni element na evropskem nivoju. Kot rezultat je bil znotraj Sveta Evrope ustanovljen odbor strokovnjakov za mladinsko informiranje v Evropi. Leta 1986 je bila ustanovljena agencija ERYICA – European Youth Information and Counselling Agency.

Leta 1990 je odbor ministrov Sveta Evrope izdal priporočila za informiranje in svetovanje mladim v Evropi. 2 leti kasneje je ERYICA sprejela prvo različico Evropske listine o informiranju mladih, ki opisuje temeljne vrednote, načela in delovne smernice za mladinsko delo. 
Leta 1997 se je Svet Evrope odločil okrepiti svojo vključenost in predanost problematiki informiranja in svetovanja mladim v Evropi s prepričanjem, da imajo vsi ljudje pravico do informiranja (kar je splošno opredeljeno tudi v Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter še posebej v Konvenciji o otrokovih pravicah).
Po letu 2000 je internet, ki je postal vsem dostopen vir informacij, močno preoblikoval mladinsko informiranje, čemur se je prilagodila tudi ERYICA, najprej s posodobitvijo Evropske listine o informiranju mladih, nato pa tudi s sprejetjem Načel spletnega informiranja mladih.

Vse do danes se povsod po Evropi razvijajo novi koncepti informiranja, ki poskušajo mlade doseči tam, kjer so.

Informiranje v Sloveniji 

Leta 1995 je bil oblikovan temeljni dokument, imenovan Koncept informiranja in svetovanja za mlade v Sloveniji, ki je določil smernice razvoja informativno-svetovalne dejavnosti za mlade v naši državi.
Pomembnejša izhodišča so se nanašala na opredelitev osnovnih pojmov, načel in metod dela ter na sistemske in organizacijske vidike. Vzpostavljeni so bili tudi nosilci informativno-svetovalne dejavnosti. Tako je dokument v drugi polovici pomembno prispeval k razvoju dela mladinske politike. Dokument je nastal kot rezultat sodelovanja številnih strokovnjakov in Urada RS za mladino ter bil prepoznan kot pomemben doprinos k razvoju mladinske politike. V letu 2003 je bil objavljen nov, prenovljeni koncept, ki je v uporabi še danes.


Material

Get activity badge

Get activity badge subtitle

Uvod v mladinsko informiranje Get this badge

Osvojena značka je lahko vaš prvi korak na poti do kariere mladinskega informatorja ali mladinskega delavca ali pa dokaz o vašem dodatnem izobraževanju s tega področja. Značka potrjuje vaše novo pridobljeno znanje in kompetence s področja mladinskega informiranja in jo lahko navedete tudi ob prijavi na delovna mesta s področja mladinskega informiranja ali mladinskega dela in je še posebej zaželena pri prijavi na delovna mesta v organizacijah članicah mreže L’MIT.

You have to finish 1 task to get the badge
Tasks
Task no. 1
Evidence verified by: One activity organiser
Izberite pravilni odgovor:

1.S kakšnim namenom je bila ustanovljena Ljubljanska mreža info točk-L’MIT?

A Z namenom pridobivanja značk s področja mladinskega informiranja. 
B Z namenom preverjanja splošne razgledanosti vseh mladih med 15. in 29. letom, ki bivajo, se izobražujejo, delajo ali se zadržujejo na območju Mestne občine Ljubljana ter mladinskih organizacij in organizacije za mlade, ki prav tako delujejo na omenjenem področju.
C Z namenom informiranja mladih med 15. in 29. letom, ki bivajo, se izobražujejo, delajo ali se zadržujejo na območju Mestne občine Ljubljana ter mladinskih organizacij in organizacije za mlade, ki prav tako delujejo na omenjenem področju. 
D Z namenom organiziranja zabav za mlade med 15. in 29. letom, ki bivajo, se izobražujejo, delajo ali se zadržujejo na območju Mestne občine Ljubljana ter mladinske organizacije in organizacije za mlade, ki prav tako delujejo na omenjenem področju. 

2. Mladi so tekom odraščanja soočeni s številnimi odločitvami, ki pomembno vplivajo na njihova življenja, zato je ključno, da jim omogočimo enakopraven dostop do kakovostnih in brezplačnih informacij. Te namreč mladim omogočajo:

A da prepoznajo svoje pravice in na podlagi le teh sprejemajo odgovorne odločitve ter aktivno participirajo v družbenih, ekonomskih in političnih dimenzijah družbe.
B da nikoli ne zamudijo nobene pomembne zabave
C da prepoznajo svoje pravice in se na podlagi le teh izogibajo svoji dolžnosti
D da drugi namesto njih sprejmejo pomembne odločitve, ki jim olajšajo participirajo v družbenih, ekonomskih in političnih dimenzijah družbe.

3. Mladinsko informiranje je osrednja naloga mladinskega dela, ki vključuje mnoge aktivnosti kot so informiranje, svetovanje, vodenje in usposabljanje, mreženje in povezovanje s specializiranimi ponudniki storitev. Kakšni so naši cilji? (Več možnih odgovorov)

A zagotoviti zanesljive, pravilne in razumljive informacije;
B zagotoviti dostop do različnih virov informacij;
C omogočiti pregled nad različnimi možnostmi znotraj vseh relevantnih tem;
D pomagati mladim, da med množico informacij prepoznajo prave zase;
E zagotoviti, da se mladi zavejo vseh pravic in storitev, ki so jim dostopne in v uporabo ter tudi, da spoznajo, na kakšen način lahko do njih dostopajo;
F nuditi podporo pri ocenjevanju pridobljenih informacij in pri prepoznavanju kakovostnih informacij;
G nuditi različne kanale za komunikacijo in dialog z namenom direktne podpore mladim pri njihovem iskanju informacij in novega znanja;
H prispevati k medijski in informacijski pismenosti mladih ter pri njih spodbujati kritično mišljenje;
I mladim pomagati pri povečanju števila sledilcev na njihovih osebnih profilih na družbenih omrežjih.

4. Kakšna je kratica European Youth Information and Counselling Agency, ki je bila leta 1986 ustanovljena z namenom informiranja in svetovanja mladim?

A CARYICA
B DANYICA
C ERYICA
D MARYICA

Task no. 2
Evidence verified by: One activity organiser
Odgovorite na spodnja vprašanja:

1. Katere organizacije so članice mreže L'MIT in s čim se ukvarjajo?
2. Kaj je Evropska listina o informiranju mladih?
3. Katera so tri načela Evropske listine o informiranju mladih?

Badges
1

Skills

ESCO
#promote youth work in the local community
ESCO
#promote youth work in the local community
ESCO
#evaluate information
ESCO
#provide information
ESCO
#process qualitative information
ESCO
#provide leadership
ESCO
#motivate others
Career and job readiness
Joined (6)
Added to playlist (0)
Time to complete: 1 hour
Share:

Organisers

Info center ŠKUC
Badgecraft hosts this platform and develops it together with leading educational organisations. The European Union's programme Erasmus+ granted co-funding for building the first version of this platform. Contact support@badgecraft.eu.
Platform
Change to another language:
Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union
HomeAll activitiesPlaylistsMap